Dakshinamoorthy Dhyana Mantra Sadasiva BrahmendralvaTasyAdhah kanchitkarakamalachinmudramachalam
niTalAksham sUkshmam munivaragaNAsEvyacharaNam
chidAnandAkAram madanahara mApUrNam amalam
sadA dhyAyE dantah paramasivamAchAryavapusham ( In praise of his Guru)

kailAsashikharE ramie kamanIyamaNi prabhE
vaTadrumataTE nityam nivasantam jagatgurum

dakshiNAmurthy mIshAnam dadhatam mouna muttamam
vyAlambitajaTAkOtIghaTitArthakalAdharam

phAlabhUtilakIbhUta ruchirAmbhOjalOchanam
kAruNyarasapUraika pUritAkshayugAmbujam

shuktikAkArasankAsha karNadvandvapuTOjwalam
maNidarpaNadarpaghna kapOlaphalaka prabham

navachampakapushpAbha nAsAdanDavirAjitam
darahAsalasanmugdha mukOnnidrasarOruham

dADimIbIjasandOha sandEhadaradAvaLim
bimbasambhramadhikkAri madhurAdhanamanjulam

grIvOdArashriyOdasta kambusaubhAghyasantatim
shritakalpalatIbhUta bhujavallI chatushtayam

vidyAmudrAkshamAlaika lasatpANiyugAmbujam
vINApusOjwalOddAma karadvandvasarOruham

nigUDhajatruvibhrAji vipulOttungavakshasam
AvartanAbhisubhagam trivalIlalitOdaram

vishankaTishrONi karabhOrudvayOjwalam
chArujAnuyugam valgu janghAyugalaranjitam

gUDhagulphAruNanakha vrAta dIdhitishObhitam
dashAngulIdalOdAra padadvandvasarOruham

dakshiNOruparinyasta savyapAdAmbusamudbhavam
apasavyapadAmbhOja bhanjitApasmaram param

yOgapaTTAbhirAmam tam yOgibrindanishEvitam
pATIrakundachandrAbha pANDrAngaikabhAsuram


chandanAgarukarpUra charchitAvavOjwalam
mandArachampakAshOka mallikAdambabhUshitam

taTidvalayasankAsha maNikunDala manDitam
kanakAngadakEyUra hAragraivEyakOjwalam

pratyuptadivyamANikya prasphuranmEkhalAvritam
kalinisvanamanjIra padakankaNaranjitam

trailOkyAdbhutasaundarya paripAkamanOharam
kandarpakOTilAvanya garvanirvApaNakritim

kanjAsanamahEndrAdi kalitAnghrisarOruham
dEvakinnaragandharva samstutOdAravaibhavam

sakritprapanna lOkougha sarOruhAdivAkaram
samsArAshIvishAlIDha mritasanjIvanoushadham

paramAdvaitavijnAna mahOdadhisudhAkaram
ajnAnadhvAtasantAna mArtAnDOdAramanDalam

anantabhavakAntAra dahanOgradavAnalam
mOhAnalalasajwAlA jAlakIlAlasAgaram

samsArasaurasantApa santaptOdArabhUruham
panchAksharadalOllAsi praNavAmbujashaTpadam

shaTtrishattatvasOpAnasvAtma prAsAdabhUpatim
dakshAdhwaravibhEttAram shikshitAndhakaduhsthitim

dAritAntakadaurAtmyam daLitAsura santatim
lIlavIjitakandarpam hAlAhaladharam harim

pAlitAkhilabhaktaugham vElAtItaguNarNavam
bhringAvaLIkAlakanTham mangaLAdhAramadbhutam

gangAdharam vrishArUDham sangItarasashEvadhim
bhasmOddhULitasarvAngam bhavarOgabhishagvaram

bhavAnIbhavanAgamyam bhaktachittApahAriNam
nAsAnchalahitAbjAksham nAgAbharaNabhUshitam

vasAnam charma vaiyAghram vairAgyabharamandharam
vINAnAdAnusandhAna vikasadvadanAmbujam

vishwAtItasukhAmbhOja vilasadbhramarAgriyam
samsArasarpasandashTa janajAngavikOttamam

mahAdEvam mahAtmAnam mahAyOgIshwarEshwaram
shashwataishwaryasampUrNam shankaram lOkashankaram

kAraNam jagatAmEka manEkAkArabhAsuram
kAlatrayAparicchedyam kArakagrAmavarjitam

nissImaparamAnanda nijadhAmani sansthitam
nigamAntaika samsiddha shuddhavidyaika gOcharam

avidyAkAryanirmuktam avAngmAnasagOcharam
advayAnandavijnAnaghanam paramapAvanam

AdimadhyAntarahita apOhitaguNatrayam
avEdyam jagatAm hridya mAntarAntara mavyayam

niravadyam nirAbhAsam nishkriyam nirupadravam
nirvikalpam nirATankam nissangam nissamIhitam

nistraiguNyaphalam kinchi nnirvANasukhasAgaram
nirdvandvAnanda sandOham asandEham anUpamam

nirguNam nishkaLam nityam nirvikAram niranjanam
nIrAgam nirupAsangam nirahamAram aksharam

nishprapancham nirAlambak nirAkAram nirAshrayam
avabOdha rasaikAtmyam dhyAyEt AdimadEshikam

==phalasruti==

Iti shrI dakshiNamurthy dhyAnam paramapAvanam
putrapautrAyurArOgyamahAsampatpradAyakam

chatushshashTikalAvidyA pradam pApapraNAshanam
aNimAdimahAsiddhividhAnachaturam shubham

kshayagulmapramEhAdi vyadhInA mEkabhEshajam
bhaktijnAnaviraktInAm nidAnam muktisAdhanam

brahmAdidEvavandyAya sarvalOkAshrayAya tE
dakshiNmUrtirUpAya sankarAya namo namah

saraNam taruNendu shekharah
saraNam mE girirAjakanyakA
saraNam punarEva tA vubhou
saraNam nAnya dumaipi daivatam

iti shri sadAsivEndra saraswati krita DakshiNAmUrthi dhyAnam sampUrNam

Address

  • Dakshinamoorthy Dhyana Mantra Sadasiva Brahmendral
    Universe

    Universe, Universe - 500010
  • Media

    Sorry!!, Currently we don't have media for this

Most Read Articles